Tvoj nalog

Prijava

Zaboravili ste lozinku? Registruj se

Povraćaj robe

ODUSTANAK OD UGOVORA 

Podnošenje reklamacije (odustanak od ugovora na daljinu) možete izvršiti slanjem maila na e-mail adresu office@vazduh.store , sa tekstom da želite da izvršite reklamaciju za broj porudžbine _____ (upisati broj porudžbine). Nakon obrade maila na Vaš mail će stići mail o potvrdi prijema reklamacije sa izjavom o raskidu ugovora na daljinu. Navedenu izjavu je potrebno popuniti i poslati sa proizvodom na našu adresu: Strahinja Blagojević PR VAZDUH, Dunavska 68/20, 11000 Beograd. Troškove poštarine u procesu reklamacije snosi potrošač.

Potrošač ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 2 godine, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Potrošač. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 2 godine računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Kada Potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 2 godine počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Prodavac će pisanim putem obavestiti potrošača o prijemu reklamacije.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8dana od dana prijema maila. 

Rok za rešavanje reklamacije je 15dana.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Potrošač može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu Ugovora na daljinu.

Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač će robu vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju  i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava Potrošač.

Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde.

Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i pripadajućom ambalažom i dokumentacijom kao u opisu iznad, Potrošač treba da pošalje na adresu:

Strahinja Blagojević PR VAZDUH

Dunavska 68/20, 11000 Beograd

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;

3) isporuke zapečaćene robe, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

LIČNI PODACI I OBRADA PODATAKA      

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Prodavcem i/ili isplatom kupoprodajne cene potvrđuje da ima minimum 15 godina života.

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Poslodavcem, kreiranjem korisničkog naloga na sajtu www.vazduh.store i/ili uplatom kupoprodajne cene potvrđuje da je saglasan i daje svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u skladu sa važećim propisima (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti).

Strahinja Blagojević PR VAZDUH