Tvoj nalog

Prijava

Zaboravili ste lozinku? Registruj se

Uslovi korišćenja

PRAVA I OBAVEZE PRODAVCA I POTROŠAČA (USLOVI KORIŠĆENJA)

 1. Prodavac je dužan Potrošaca (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
   
 2. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira izmenu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošaca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa pripadajućom ambalažom sa kojom je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Sve cene su izražene sa uračunatim PDV-om.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu priložiti dokumentaciju koja dolazi uz robu, neoštećenu ambalažu, original ili kopiju Ugovora o prodaji kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca.

 1. Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na načine koji su opisani u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. S toga će Potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju ce Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaku robu čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost robe, dok se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa karakteristikama robe, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrana roba zadovoljiti zahteve Potrošača u okviru propisanih karakteristika.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi robe, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljene robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

U slučaju odbijanja reklamacije, prodavac je dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču i da obavesti potrošača da o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

 1. Prodavac robu dostavlja kurirskom službom Post express s tim što troškove dostave snosi Prodavac tj dostava je besplatna za sve potrošače. Plaćanje se vrši pouzećem tj. kuriru kada isporuči paket. Ako se proizvod poruči radnim danima do 14h, paket se šalje isti dan kurirskom službom post express i na isporuci je sledeći radni dan.  Za manje naseljena mesta isporuke se vrše određenim radnim danima ne zavisno kada je proizvod poručen i poslat (za više informacija je potrebno kontaktirati kurirsku službu post express ili Pošte Srbije).
   
 2. Potrošač sajt vazduh.store koristi dobrovoljno.
   
 3. Sajtom vazduh.store upravlja Strahinja Blagojević PR VAZDUH, Dunavska 68/20, 11000 Beograd, sa sedištem u Beogradu, na adresi Dunavska 68/20, 11000 Beograd, matični broj: 66441229.

Sajt prikazuje logotipe i druge robne i uslužne marke, odnosno žigove, koji su u vlasništvu Prodavca. Sajt sadrži i robne ili uslužne marke trećih lica. Svi ovi žigovi su u vlasništvu njihovih vlasnika, a svaki korisnik sajta je saglasan sa tim da ih neće koristiti ili na bilo koji način prikazivati bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika predmetnog žiga.

 1. Politika privatnosti je sastavni deo ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača.
   
 2. Prodavac može periodično menjati i/ili menjati i dopunjavati ova Prava i obaveze prodavca i potrošača, te je na sajtu uvek objavljen ažurirani tekst važeći u momentu zaključenja Ugovora na daljinu.. Osim ako je izričito navedeno drugačije, izmene i/ili izmene i dopune Uslova biće na snazi i primenjivaće se odmah nakon njihovog objavljivanja. Pristupanjem sajtu Potrošač potvrđuje da je saglasan sa važećim Pravima i obavezama prodavca i potrošača.
 3. Prodavac zadržava pravo da po sopstvenoj odluci prilagodi ili ukloni sajt i/ili dostupne usluge, u celosti ili delom i bez prethodnog obaveštenja. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica izmene, brisanja ili nedostupnosti sajta i pratećih usluga, bez obzira na razloge i trajanje te nedostupnosti.
 4. Prodavac nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju Potrošač i/ili treće lice može pretrpeti usled grešaka u radu sajta i/ili usluga ili usled virusa ili drugih zlonamernih softvera koji mogu biti instalirani na Vašem uređaju tokom korišćenja sajta, uključujući bilo kakve posledične troškove održavanja, popravke ili ispravke Vašeg hardvera ili softvera. Dalje odredbe o isključenju odgovornosti sadržane su u odeljku ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača pod naslovom Isključenje odgovornosti.
   
 5. Zadržavamo pravo da ograničimo ili prekinemo pristup ovom sajtu i/ili odgovarajućim uslugama ukoliko Potrošač i/ili treće lice isti koriste na način kojim se povređuju propisi, ova Prava i obaveze prodavca i potrošača ili odgovarajući dodatni uslovi ili politike Prodavca, uključujući, na primer, povredu autorskih prava, poslovne tajne ili drugih prava intelektualne svojine ili povredu privatnosti i drugih prava ličnosti, itd.
   
 6. Potrošač i/ili treće lice ne sme koristiti sajt za nezakonite svrhe ili na nezakonit način. Sajt i svi srodni materijali mogu biti zaštićeni pravima intelektualne svojine, a naročito autorskim pravom ili žigom. Bez naše prethodne pisane dozvole ne smete umnožavati bilo koje materijale dostupne preko Veb-sajta, uključujući preuzimanje, redistribuiranje i indeksiranje materijala ili bilo koje srodne radnje, bilo manuelno ili korišćenjem automatizovanih sistema ili tehnologije.
   
 7. Sajt može da sadrži određene istorijske informacije koje nisu nužno aktuelne i koje su iznete samo za informisanje. Prodavac zadržava pravo da izmeni sadržaj sajta u bilo kom momentu.
   
 8. Prodavac može prekinuti redovno funkcionisanje sajta ili njegovog dela, ukoliko je to neophodno kako bi se sprovelo redovno održavanje, ispravile greške ili učinile druge izmene.
   
 9. Sajt Prodavca može sadržavati veze ka sajtovima ili veb-stranicama kojima ne upravlja Prodavac, te isti nema kontrolu nad tim sajtovima/veb-stranicama trećih strana i nije odgovoran za njihovu dostupnost. Ukoliko je Prodavac postavio link prema drugom sajtu ne podrazumeva to da isti ne podržava, sponzoriše ili na drugi način promoviše ili pomaže taj sajt, niti da je odgovoran za informacije, sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom sajtu ili preko njega. Prodavac ne preuzima odgovornost za onlajn prenos govora, slika ili podataka ili za drugi oblik prenosa preko bilo kog uvezanog sajta. Prodavac ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica pristupa drugom sajtu preko te veze ili usled korišćenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom sajtu ili preko njega.
   
 10. Isključenje odgovornosti. Prodavac je posvećen održavanju sajta i njegovom pravilnom funkcionisanju, ali nije odgovoran i ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne nedostatke koji mogu postojati na sajtu i/ili u njegovom funkcionisanju, kao ni za njihove eventualne posledice. Na primer, sajt može imati tehničke nedostatke, sadržati slovne greške ili malver, ili može pak biti zastareo ili neažuran kao posledica naknadnog razvoja.

Sajt (uključujući npr. članke, preporuke, slike i druge vizuelne sadržaje, softver i druge digitalne sadržaje itd.) dostupan je u „viđenom“ stanju, bez ikakvih izjava ili garancija u smislu njihovog marketinškog potencijala, adekvatnosti za određenu svrhu, nivoa kvaliteta, tačnosti, celovitosti, pouzdanosti ili odsustva materijalnih i/ili pravnih nedostataka. Prodavac isključuje sve takve garancije, kao i odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke, u maksimalnoj meri u kojoj to zakon dozvoljava.

U pogledu funkcionisanja sajta, Prodavac ne garantuje (i) da će sajt i njegovo funkcionisanje ispuniti sve zahteve ili potrebe korisnika; (ii) da će pristup sajtu biti bez prekida, blagovremen, bezbedan, bez nedostataka ili grešaka, bez virusa i drugih zlonamernih softvera; i (iii) da nedostaci mogu da se isprave. Stoga Prodavac neće snositi bilo kakve troškove eventualnog održavanja ili popravke kompjuterskog hardvera ili softvera Potrošača/korisnika usled bilo kakvih kvarova, uključujući tehničke greške, viruse ili drugi malver-a, ili bilo kojih drugih problema koji Vam se mogu javiti usled korišćenja sajta.

Prodavac isključuje odgovornost za običnu nepažnju u pogledu bilo koje štete po bilo kojoj osnovi.

 1. Potrošač/korisnik je saglasan da će nadoknaditi štetu Prodavcu i/ili trećim licima a u pogledu bilo kakvih zahteva, potraživanja ili tužbi trećih lica usled Vašeg nezakonitog ili neovlašćenog korišćenja ovog sajta, ili u vezi sa njim, na način kojim se krše merodavni propisi, odredbe ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, eventualno posebnih uslova korišćenja i Vaše obaveze ili garancije koje proističu iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, kao i da ćete ih obeštetiti u smislu ukupne štete, uključujući sudske i advokatske troškove koji se mogu javiti u vezi sa štetom ili kao njena posledica.
   
 2. U slučaju da dođe do povrede obaveza iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, Prodavac ima pravo da prekine primenu ovih Prava i obaveze prodavca i potrošača, odnosno odgovarajućih dodatnih uslova korišćenja, kao i da obustavi pristup sajtu, ne ostavljajući dodatni period za otklanjanje povrede. Nakon takvog prekida, obavezni ste da odmah prestanete sa korišćenjem sajta.
   
 3. Ova Prava i obaveze prodavca i potrošača primenjuju se i tumače u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije.

Prodavac i Potrošač i/ili treće lice nastojaće mirnim putem da reše sve sporove koji se jave u vezi sa ovim Pravima i obavezama prodavca i potrošača, uključujući i sporove koji se jave u vezi sa praktičnom pripremom, tumačenjem, izvršavanjem, povredom ili prekidom ugovornog odnosa i pravnim posledicama koje nastaju iz toga. Ukoliko sporazum ne bude postignut, spor će rešavati nadležni sud u Beogradu.

DETALJI UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

Ugovor na daljinu

ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Potrošač. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Kada Potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Potrošač može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu Ugovora na daljinu.

Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač će robu vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju  i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava Potrošač.

Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde.

Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i pripadajućom ambalažom i dokumentacijom kao u opisu iznad, Potrošač treba da pošalje na adresu:

Strahinja Blagojević PR VAZDUH

Dunavska 68/20, 11000 Beograd

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;

3) isporuke zapečaćene robe, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova 

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

USLOVI PLAĆANJA 

Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće preko računa firme ili pouzećem. Kupac koji koristi uslugu online plaćanja preko www.vazduh.store. mora ispunjavati sledeće uslove:

Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.

Želimo Vam uspešnu kupovinu.

LIČNI PODACI I OBRADA PODATAKA     

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Prodavcem i/ili isplatom kupoprodajne cene potvrđuje da ima minimum 15 godina života.

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Poslodavcem, kreiranjem korisničkog naloga na sajtu vazduh.store i/ili uplatom kupoprodajne cene potvrđuje da je saglasan i daje svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u skladu sa važećim propisima (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti).